Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recko a onem

16. 12. 2006

Starověké Řecko II. část

obelixasterix

Mapa Starověkého Řecka

Přírodní podmínky, zemědělství a obchod

V oblasti Egejského moře se vytvořily nejstarší civilizace a státy. Egejskou oblastí nazýváme ostrovy v Egejském moři, které se nalézá mezi Řeckem a Malou Asií, a ostrov Kréta.

Do egejské oblasti se zemědělství rozšířilo z Blízkého východu. Ve druhém tisíciletí př.n.l. vznikala na Krétě města s rozlehlými paláci. Nejvýznamnějším krétským městem bylo město Knossos.

Ve městě Knossos vládl, podle bájí, král Minos. Období paláců 2. tisíciletí př.n.l. na Krétě se nazývá období minojské. Na Krétě se veškerá úroda shromažďovala v palácích , tzv. palácové hospodářství.

Ve 14. století př.n.l. zanikla na Krétě minojská civilizace. Minojská civilizace na Krétě pravděpodobně zanikla vpádem řeckých kmenů Achájů.

Dřevo se do Řecka dováželo ze severní Makedonie. Z Řecka se vyvážel vzácný mramor, hrnčířská hlína a železo. Řekové vyráběli olej z oliv.

Akropolis

Do Řecka se kromě dřeva dovážely drahé kovy jako zlato, stříbro a cín. Krétské paláce byly správními a hospodářskými středisky. Kréťané psali slabičným písmem, které později převzali Řekové.

Minojská a mykénská kultura

Nejstarší státy na evropské pevnině vznikaly v Egejské oblasti. Stejně jako na Předním východě měly první státní útvary na evropské pevnině podobu městských států, těmi nejvýznamnějšími byly Athény a Sparta.

Starověká Sparta

Vznik státu na Krétě datujeme zhruba do doby kolem 2. tisíciletí př. Kr. Střediska moci na Krétě byli paláce, k nejvýznamnějšímu z nich patřil bezesporu Knossos.

Z doby minojské kultury se dochovala písemná svědectví na hliněných tabulkách v lineárním písmu B;b, jazykem písma byla stará řečtina.

Kréta je považovaná za první evropský státní útvar. Kulturní odkaz krétské kultury přešel na pevninské Řecko, které se rozkládá na jihu balkánského poloostrova, tato jeho část se nazývá Peloponéský poloostrov.

Sparta

Od 16. století se v pevninském Řecku vytvářejí městské státy, nejvýznamnějším a nejbohatším z nich byly bezesporu Mykény.

Krétská kultura je někdy podle krále Minoa označována jako minojská. Konec krétské státnosti byl zhruba ve 14.. století př. Kr., a to v důsledku zemětřesení a vpádu Řeků z pevninského Řecka. Příchod Řeků do Řecka se datuje na konec 3.. a počátek 2.. tisíciletí př. Kr.

Mykénská kultura byla zničena vpádem mořských národů. Řekové netvořili jednolitou etnickou skupinu, byli rozděleni na několik kmenových skupin, nejvýznamnější byli Achájové.

I přes kamenitý povrch řecké pevniny bylo pilířem řeckého hospodářství zemědělství.

Starověká Kréta a Mykény, Olymp

Do dnešního Řecka pronikly v 2.. tisíciletí př. n. l. kočovní Achajové. Kréťané a Řekové;Achajové spolu obchodovali, a tak vznikla krétsko- mykénská kultura.

V 11. století př. Kr. do Řecka pronikli bojovní Dórové. Na Krétě vznikala první civilizace ve 3.. tisíciletí př. n. l.

V 15. stol. př. n. l. ovládli Krétu pevninští Řekové. Z opevněných míst Achajů vznikaly první městské státy, mezi které patří nejvýznamnější centrum - Mykény.

Na hoře zvané Olymp sídlili řečtí bohové. Všem řeckým bohům vládl Zeus, který si vzal za manželku vlastní sestru Héru a jeho synem se stal slavný řecký hrdina Héraklés. Staří Kréťané používali hieroglyfy a lineární písmo.

Zeus

Bůh, který vládne mořím, se nazývá Poseidon a jeho bratr Hádés vládl říši podsvětí. Božský kovář se nazýval Héfaistos, bohem slunce a umění byl nejkrásnější bůh Apollon.

Život v Řecku

Řečtí chlapci navštěvovali soukromé školy od 7 let. Od šestnácti let se řečtí chlapci vzdělávali v gymnáziu, kde se připravovali na vojenskou službu.

Řecké dívky se učily doma domácím pracím, zpěvu a tancování. Řečtí muži se odívali do roucha s krátkými rukávy zvaného chitón. Přes chitón nosili řečtí muži velký obdélníkový kus látky zvaný himation.

Řecké ženy nosily velký obdélníkový kus látky zvaný peplos. Řekové chodili bosi nebo v sandálech, na lov obouvali vysoké šněrovací boty. K osvěžení a společenskému setkávání navštěvovali Řekové veřejné lázně.

Řekové jedli ležící na levém boku opřeni o loket. Pěvci za doprovodu lyry přednášeli básně při hostinách. Řeckých hostin se mohli účastnit pouze muži. Od 12 let se řečtí chlapci učili ve škole také zpívat, tančit a hrát na nějaký hudební nástroj.

Pětiboj byl disciplína, v níž se řečtí chlapci cvičili po tělesné stránce; skládal se ze skoku do dálky, běhu, vrhu diskem;oštěpem, a zápasu.

Starověcí Sparťané

Příchod Řeků (Mykénské Řecko)

Řekové přišli na území Řecka kolem roku 2000 př.n.l. Řekové patřili k indoevropským kmenům. Řekové vyváželi umělecké výrobky a olivový olej.

Správními středisky byly v Řecku opevněné paláce. Opevněné paláce byly vybudovány z ohromných kvádrů, toto zdivo nazýváme tzv. kyklopské.

Vládcové byli pohřbíváni do hrobek přímo v opevněných palácích. Nejznámější starořecký palác se nachází v Mykénách na poloostrově Peloponés.

Starověké Řecko

Mykénská kultura prožívala největší rozmach ve 13. století př.n.l. V polovině 12. století př.n.l. podlehla mykénská kultura náporu řeckých kmenů Dórů a severozápadních Řeků. Řecká vládnoucí vrstva si budovala mohutné hrady;pevnosti;paláce.

Diova socha